Keperluan Tambahan Atau Syarat Untuk Sesuatu Produk

1. Sebagai tambahan kepada pematuhan terhadap standard, SPAN juga mengenakan syarat atau syarat tambahan pada produk tertentu seperti yang ditentukan dalam Lampiran C dalam Garis Panduan Penyenaraian dan Pendaftaran Produk dan Pembekal

2. Pematuhan kepada keperluan atau syarat tambahan adalah sebahagian daripada prosedur penyenaraian dan pendaftaranDiterbitkan pada: 29 Dec, 2017